ביטול כל טביעות האצבע
הקש
3 #
הכנס קוד מפעל 111111
(או הקוד הקיים)
#