ביטול כל הקודים
הקש
3 *
הכנס קוד מפעל 111111
(או הקוד הקיים)
#